Retningslinjer

Gjeldende retningslinjer for utleie datert 18. desember 2019

§1Fordeling av boliger

Tjenesteboligene er etablert som gjennomgangsboliger. For å komme i betraktning som søker må en ha minimum 50% fast arbeidsavtale ved Vestre Viken, Helse Sør-Øst. RHF, Asker og Bærum Kommune. (Fordeling av bolig til andre godkjente leieforhold, jfr. § 8).  Ved fordeling av boliger prioriteres fast ansatte fremfor vikarer. Det tildeles ikke bolig til vikarer som kun kontaktes ved behov.

Tildeling:

 1. Helseinstitusjoner tilknyttet Vestre Viken HF
 2. Helseinstitusjoner tilknyttet Helse Sør-Øst RHF
 3. Helsepersonell ansatt i Asker og nabokommuner.
 4. Helsepersonell ansatt i Akershus fylke.
 5. Befolkningen ellers, se § 8.

Prioritering

 1. Dato for søknad om leilighet legges til grunn for tildeling.

Tildeling av type bolig:

 1. Enslige leietakere, tildeles normalt en to roms leilighet.
 2. Ektepar og samboerpar tildeles normalt en to roms leilighet, men kan tildeles opp til 3 roms leilighet der det er hensiktsmessig for boligstiftelsen/boligselskapet.
 3. Enslige og par med et barn, tildeles normalt en tre roms leilighet.
 4. Familier på fire personer og større, tildeles normalt en fire roms leilighet og større

  Hvis en søker takker nei til tilbud om bolig 2 ganger, ihht tildelingsregler, tas søker ut av søkerliste og må søke på nytt

§2Husleiebetaling

Husleien skal trekkes over lønn. Ved ulønnet permisjon skal husleien betales den 20. i hver måned.
Depositum deponeres i forhold til enhver tid gjeldende satser og kan trekkes over lønn.

§3Ansiennitet

Leilighet tildeles på bakgrunn av dato for søknad.

§4Samboerforhold

Samboerforhold følger de samme kriterier for tildeling som stilles til familieforhold.
Ved tvil om samboerforholdet må offentlig dokumentasjon på samboerforholdet foreligge.

§5Permisjoner

Leietakeren kan etter søknad beholde leiligheten under følgende forhold:

 1. Permisjonen må være relevant i forhold til jobben.
 2. Permisjonen må være lovbestemt eller avtalefestet.

Dokumentasjon fra arbeidssted må sendes sammen med søknad, før den behandles. (Husleieinnbetaling se § 2 og botid se § 8)

§6Bytte

Leietakerne kan søke om å bytte bolig etter:

 1. Familieforøkelse
 2. Bytte til mindre leilighet

Begrenset botid på 3 år (se §7) gjelder fra første  innflytting. Søknaden vurderes ut fra leietakers behov og boligstiftelsens driftssituasjon.
Dette gjelder ikke ansatte i Vestre Viken HF.

§7a. Maks botid og karantenetid

Alle leietakere får en 3 års kontrakt med mulighet til fornyelse med 3 år. Maks botid er 6 år, gjelder også samboerpar / ektepar hvor begge har rett til å leie bolig i stiftelsen  ihht §1
Leietakere som har avsluttet sitt leieforhold i stiftelsen, kan først sende en søknad om et nytt leieforhold etter en karantenetid på 3 - år.

Dersom en leietaker bytter arbeidsgiver i kontraktsperioden videreføres eksisterende kontrakt med endring av arbeidsgiver under forutsetning av at vilkårene for tildeling, jfr.§1.

§7b. Overføring av leilighet ved opphør av tjenesteforhold

Dersom oppført leietaker (ektefelle eller samboer) avslutter sitt tjenesteforhold ved institusjonen, kan leiligheten overføres til ektefelle eller samboer. Forutsetningene for overføring av leiligheter er at de fyller vilkårene for tildeling,
jfr. § 1. Botid på 3 år gjelder fra første innflytning.  Jfr. § 7a

§8Ledighet i boligmassen

Ved  ledighet i boligmassen gir styret administrativ leder fullmakt til å forestå utleie til befolkningen generelt. Leiekontraktene inngås for kun 3 år. Med mulighet for forlengelse dersom vi ikke har søkere fra helsepersonell.

Husleien innbetales den 20. i hver måned eller ved trekk i lønn. Depositum deponeres i forhold til de enhver tid gjeldende satser. Første måneds husleie og depositum skal være innbetalt før nøkler til leilighet overleveres til ny leietaker, dersom ikke trekkordning eller garanti for depositum på forhånd er godkjent av utleier.

§9Dyrehold

Følger retningslinjene i den nye husleieloven, gjeldende fra 01.01.2000. Begrunnet søknad og godkjenning må foreligge før dyr anskaffes.

§10Klageadgang

Klageadgangen gjelder den personen som beslutningen retter seg mot . Klagen må være skriftlig og  være  administrasjonen i hende, til fornyet behandling , innen 14 dager fra beslutningsdatoen.

Administrasjonen fremlegger klagen overfor et klageutvalg, bestående av styrets leder og 2 styremedlemmer,  som fatter endelig avgjørelse i saken.

§11Leietakers registrering

Søkere som får tildelt bolig i boligstiftelsen på Blakstad, må selv bo i boligen og stå registrert med samme boligadresse i folkeregisteret i Asker Kommune.

§12Tjenestebolig

Det er ikke gitt mulighet til å leie ut sin egen bolig beliggende i Asker eller Bærum kommune, samt øvrige nærliggende kommuner, for så å leie tjenestebolig.

§13Boligens beskaffenhet

Leiligheten skal være i teknisk stand ved utleie. Det kan ikke stilles krav til oppussing av leilighet fra leietakeren ved innflytting. Leietaker kan ikke stille krav til oppussing ved eventuelt bytte av bolig. Leietaker kan ikke pusse opp leiligheten uten skriftlig samtykke fra boligstiftelsen eller boligselskapet.

Jfr. Leiekontrakt fra Huseiernes Landsforbund plikter og rettigheter.

§14Endring

Endring av disse retningslinjer kan bare gjøres av boligselskapets styre.

 


Revideringer av " Rettningslinjer for utleie i boligstiftelsen" behandlet og vedtatt i Sak 18/19 Styreleder Narve H. Furnes