Vedtekter for Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap

Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap, er opprettet etter vedtak av Akershus fylke. Stiftelsen har et ikke-erversmessig formål som består i å leie ut rimelige boliger til personer med særskilt boligbehov, fortrinnsvis for personale ansatt ved helseinstitusjoner tilknyttet Helse Sør - Øst RHF, ansatte i Asker Kommune, Bærum Kommune, Akershus Fylke, studenter, samt utleie etter nærmere avtale med helse og sosialetatene i Asker og Bærum kommune.

For å oppfylle sitt formål kan stiftelsen feste eller erverve arealer for å bebygge disse med boliger for utleie til personer med særskilt boligbehov.
I den utstrekning det er nødvendig for å skaffe tilstrekkelig med boliger, kan stiftelsen erverve og eie andeler i borettslag og boligbyggelag.

Stiftelsen har dessuten anledning til å erverve eller forstå oppføring av andre bygg enn boligbygg (herunder garasjer) når de skal brukes til felles formål for leietagerne, eller når utleie av lokalene i slike bygg skal skje i sammenheng med stiftelsens øvrige virksomhet.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Blakstad Sykehus, Boligselskap. Forretningskontoret er i Asker.

Stiftelsens grunnkapital er kr. 200.000,-

Utleie av Stiftelsens boliger skal primært skje til personer ansatt ved Vestre Viken Helseforetak, tilknyttet Helse Sør - Øst RHF.

Stiftelsen ledes av et styre bestående av 5 personer med personlige varamedlemmer oppnevnt av styret for VestreViken Helseforetak og
2 representanter fra leieboerne med personlige varamedlemmer.

Styret velges for fire år om gangen.

Styret har den daglige ledelse av stiftelsen. Styret kan ansette forretningsfører eller treffe annen avtale om forretningsførselen, herunder engasjere regnskapsfører.

Stiftelsen har regnskapsplikt etter regnskapsloven. Styret sørger for at stiftelsens årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning sendes ” Regnskapsregisteret i Brønnøysund”, senest en måned etter fastsetting av årsregnskapet, jfr. Stiftelsesloven § 10.

Styret representerer stiftelsen utad. Dette i henhold til Stiftelsesloven §38.

Styret for Vestre Viken Helseforetak engasjerer revisor for stiftelsen.Styret for stiftelsen har rett til å utale seg.

Endringer i stiftelsens vedtekter vedtas av styret. Endringene i vedtektene må for å være gyldig godkjennes av ”Lotteri og stiftelsestilsynet” i henhold til Stiftelsesloven § 32.

Ved opphør av virksomheten skal stiftelsens verdier disponeres i samsvar med kap. VI i Stiftelsesloven på en slik måte at stiftelsens formål ivaretas på best mulig måte.